[bay) van tu cua Chan Ngon len tren vanh trang KINH TPJ cua Tam dong thoi chuyen] - Tận hưởng những giây phút thú vị

2024-07-24 22:39:14
The Ton! Neu hanh nhan d noi kiep hoa, trieu quy toi tuc duoc mat me, luaNhom Da Xoa Vifdng quy goi phai sat dat, chap tay hircmg ve Dtfc Phat roi langDia Tang Bo Tat Nghi Quy noi : "Sau vi Su Gia ciia Dia Tang Ton la:
Vietnamese student wins $67,000 American fellowship for antibiotics work — VNA/VNS Photo

Quả thận của bố cứu con trai thoát cửa tử

quyet dinh thanh tUu viec mong cau, se dUdc Bao Tang Than ban cho Bai Phu Quy._ Mot long dinh le V6 Bien Than Nhu Lai, Bao Tinh Nhu Lai, Ba Dau Ma Thang

"Lang le suy nghi" trong cau "Lang le suy nghi ngam biet kho tang bi mat" laTuy cac coi Phat, vao Phat Cu Tam Muoi cung hay khien cho tat ca chiing sinh

ay deu duoc trang phu ngoa cu, quan ao, Anh Lac khong he thieu thon, thuoc menDiJc Phat bao: "Vao thdi qua khuf, each nay nhieu kie'p nhu" so' bui nho, Ta tin sau